1. YLEISTÄ

 1. Nämä Sopimusehdot ovat erottamaton osa Sopimusta, jonka ovat solmineet Barking Oy ja sivustolla https://www.barking.fi sijaitsevan Palvelun Pysäköintipaikan haltija. Pysäköintipaikan haltijan katsotaan solmineen Sopimuksen Barking Oy:n kanssa silloin, kun hän sähköisesti tai muuten hyväsyy Sopimusehdot.
 2. Sopimuksen nojalla Pysäköintipaikan haltija välittää Pysäköintipaikkoja Barking Oy:n Palvelussa määritellyin ehdoin siinä tarkoituksessa, että Palvelun Käyttäjät käyttävät niitä Mobiilisovelluksen kautta.
 3. Barking Oy:n tarjoaman Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa Käyttäjille Mobiilisovelluksen kautta tapahtuva Pysäköintipaikkojen käyttäminen: mm. Pysäköintipaikan varaaminen, reaaliaikainen Pysäköintiajan määrittely, Pysäköintimaksun sekä muiden Sopimuksessa määriteltyjen veloitusten maksaminen sekä sisäänpääsy Pysäköintialueelle ja sieltä poistuminen Modeemin avulla. Palvelu ei velvoita Barking Oy:tä takaamaan tai vastaamaan siitä, että Pysäköintipaikan haltijan esittämät tiedot pitävät paikkansa, eikä myöskään siitä, että Käyttäjä todellisuudessa pystyy pysäköimään Pysäköintipaikalle: Pysäköintipaikka on vapaa, pysäköintiä ei ole estetty kolmansien henkilöiden toimesta tai muulla tavoin ja Pysäköintipaikka on turvallinen sekä asianmukaisessa kunnossa.
 4. Sopimuksen osapuolia ovat Pysäköintipaikan haltija, joka luovuttaa Pysäköintipaikan käyttöön ja Barking Oy Pysäköintipaikan välittäjänä.
 5. Barking Oy varmentaa Pysäköintipaikan haltijan henkilöllisyyden Käyttäjätilin luomisen yhteydessä ja sen jälkeen aina Käyttäjätilille sisään kirjauduttaessa vastaavan käyttäjätunnuksen sekä salasanan avulla. Pysäköintipaikan haltija sitoutuu Sopimuksen solmiessaan ja sitä noudattaessaan esittämään ainoastaan paikkansapitäviä tietoja itsestään Barking Oy:lle ja tietojen muuttuessa päivittämään tiedot välittömästi Palvelun avulla.
 6. Barking Oy:llä on oikeus irtisanoa Sopimus ilman sanktioita ja lopettaa Palvelun tarjoaminen, jos:
  1. Barking Oy saa tietää, että jostakin Barking Oy:stä riippumattomasta syystä Käyttäjät eivät voi tosiasiassa käyttää Pysäköintipaikkaa eli Pysäköintipaikalle ei voi pysäköidä;
  2. Barking Oy:n Palvelun tuottamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet lopettavat tuottamansa palvelun tarjoamisen tai eivät enää tarjoa palvelua Pysäköintipaikan haltijoille tai Käyttäjille;
  3. Pysäköintipaikan haltija rikkoo selkeästi Sopimusta tai ei korjaa muuta rikkomusta hänelle ilmoitetun määräajan kuluessa.
 7. Sopimuksen päättyessä, muun muassa Sopimuksen purkamisen tai irtisanomisen vuoksi, Barking Oy tilittää Käyttäjien Sopimuksen voimassaoloaikana maksamat, mutta vielä tilittämättä olevat Pysäköintimaksut, Varausmaksut ja Sopimussakot Sopimuksen kohdan 2 mukaisesti. Sopimuksen päättyessä Barking Oy:llä on välittömästi voimaanastuva oikeus estää Palvelun sekä Mobiilisovelluksen ja/tai Modeemin käyttö sekä irrottaa (ottaa itselleen) Pysäköintipaikan haltijan käyttöön luovutettu Modeemi.
 8. Pysäköintisopimuksissa ja pysäköintisäännöissä sekä osapuolten keskinäisessä yhteydenpidossa käytettään seuraavia käsitteitä seuraavissa tarkoituksissa:
  1. Laskutuspalkkio on mobiili- tai luottokorttimaksun palveluntarjoajan veloittama palkkio Palveluun liittyvästä laskutuksesta;
  2. Barking Oy on yhtiö, jonka yritystunnus on 2810191-1 ja kotipaikka on Helsinki.
  3. Varausmaksu on veloitus Pysäköintipaikan varaamisesta;
  4. Karttasovellus on Mobiilisovelluksen osa, jonka avulla kuvataan vapaat Pysäköintipaikat sijainnin perusteella sekä niiden käyttöön liittyvät säännöt;
  5. Käyttäjä on henkilö, joka solmii Mobiilisovelluksen kautta Pysäköintisopimuksen Pysäköintipaikan haltijan kanssa Pysäköintipaikan käyttöä varten. Barking Oy tunnistaa Käyttäjän puhelinnumeron perusteella;
  6. Käyttäjätili on Pysäköintipaikan haltijalle Palvelussa luotu oma tili, jonka avulla Pysäköintipaikan haltijan henkilöllisyys varmennetaan, ja johon on kirjauduttava Pysäköintipaikan ominaisuuksien ja käyttöä koskevien sääntöjen määrittelemistä, tietojen muuttamista sekä muiden Palveluun liittyvien toimien tekemistä varten;
  7. Vahvistus on Barking Oy:n lähettämä ilmoitus, joka vahvistaa Palvelun tuottamiseen liittyvät sellaiset tiedot, joilla voi olla oikeudellista merkitystä: Sopimuksen solmiminen, Pysäköintiajan alkaminen tai päättyminen, jne.;
  8. Sopimus on Barking Oy:n ja Pysäköintipaikan haltijan Palvelujen tuottamista ja Pysäköintipaikan välittämistä koskeva sopimus;
  9. Sopimussakko on Palvelussa ja Mobiilisovelluksessa määritelty rahasumma, jonka Käyttäjä sitoutuu maksamaan Pysäköintipaikan haltijalle, mikäli hän ei vapauta Pysäköintipaikkaa Pysäköintiajan päättyessä;
  10. Mobiilisovellus on Barking -tuotemerkille kehitetty kannettavien laitteiden ohjelmisto, jonka avulla Käyttäjät solmivat Pysäköintisopimuksia, maksavat Pysäköintimaksun ja avaavat Kulkuesteen;
  11. Modeemi on kannettavan tai muun laitteen yhteyden kautta ohjattava laite (sisältäen modeemin), jonka avulla avataan Pysäköintisopimuksen mukaiselle Pysäköintipaikalle pääsyn estävä Kulkueste;
  12. Pysäköintipaikan haltija on henkilö, joka solmii Palveluympäristössä Sopimuksen Barking Oy:n kanssa ja luovuttaa Pysäköintipaikan Sopimuksen mukaisesti Barking Oy:n välitettäväksi;
  13. Pysäköintiaika tarkoittaa ajanjaksoa, jonka kuluessa Käyttäjällä on oikeus käyttää Pysäköintipaikkaa Pysäköintijakson aikana. Pysäköintiaika alkaa silloin, kun Käyttäjä ilmoittaa Mobiilisovelluksen kautta pysäköinnin aloittamisesta. Pysäköintiaika päättyy silloin, kun Käyttäjä ilmoittaa Mobiilisovelluksen kautta pysäköinnin lopettamisesta tai silloin, kun Pysäköintijakso päättyy – riippuen siitä kumpi näistä tapahtumista on aikaisempi;
  14. Pysäköintipaikka on ajoneuvojen pysäköintiin tarkoitettu ja vastaavalla tavalla merkitty pysäköintipaikka, jonne pääsyä on voitu rajoittaa, ja jonka Pysäköintipaikan haltija on luovuttanut Barking Oy:n käyttöön välitettäväksi Palveluympäristössä Käyttäjien käyttöön;
  15. Pysäköintisopimus on Pysäköintipaikan haltijan ja Käyttäjän solmima toistaiseksi voimassa oleva käyttöoikeuden luovuttamista koskeva sopimus Pysäköintipaikan käyttämiseksi korvausta vastaan;
  16. Pysäköintijakso on Pysäköintipaikan haltijan määrittelemä ajanjakso, jonka aikana Barking Oy:llä on oikeus välittää Pysäköintipaikkaa Sopimuksen nojalla, eli antaa se Pysäköintisopimusten nojalla Käyttäjien käyttöön moottoriajoneuvojen pysäköintiä varten;
  17. Pysäköintimaksu on maksu, jonka Käyttäjä maksaa Barking Oy:lle Pysäköintipaikan käyttämisestä. Pysäköintimaksun määrän määrittelee Pysäköintipaikan haltija ja se näkyy yhdessä muiden Pysäköintipaikan tietojen kanssa Karttasovelluksessa. Pysäköintimaksu lasketaan Pysäköintiajan mukaan;
  18. Käyttöehdot tarkoittavat Barking Oy:n Palveluympäristössä ja Mobiilisovelluksessa julkaisemia ehtoja, joiden mukaan Barking Oy:llä on oikeus välittää Pysäköintipaikat Käyttäjien käyttöön. Käyttöehdot löytyvät TÄÄLTÄ;
  19. Pysäköintitulo tarkoittaa maksua, jonka Barking Oy maksaa Pysäköintipaikan haltijalle Sopimuksen nojalla. Pysäköintitulo on summa, mistä Barking Oy on pidättänyt Palvelumaksun Käyttäjien Pysäköintimaksuista. Laissa säädetyissä tapauksissa haltijan Pysäköintituloon lisätään arvonlisävero;
  20. Palveluympäristö tarkoittaa osoitteessa https://www.barking.fi kuvattua Barking Oy:n palveluympäristöä, jonka kautta Palvelua tarjotaan;
  21. Palvelu tarkoittaa tässä luvussa 1 kohdassa 3 kuvattua palvelua;
  22. Palvelumaksu on Pysäköintipaikan haltijan Barking Oy:lle maksama palkkio. Palvelumaksuun lisätään arvonlisävero lainsäädännön edellyttämällä tavalla;
  23. Kulkueste tarkoittaa Pysäköintipaikalle pääsyä tai sieltä poistumista rajoittavaa porttia, puomia, ovea tai muuta teknistä laitetta, joka avataan Mobiilisovelluksella.

2. HINNAT, MAKSUT JA SOPIMUSSAKKO

 1. Barking Oy:n tarjoama Palvelu on maksullinen. Palvelumaksun suuruus on 1.9.2017 lähtien 20% jokaisen kalenterikuukauden aikana Käyttäjien Pysäköintipaikan käyttämisestä maksamien Pysäköintimaksujen summasta. Verojen vaikutuksesta maksuihin tiedotetaan erikseen. Barking Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelumaksua ilmoittamalla siitä Palveluympäristön kautta 30 päivää ennen muutosta.
 2. Barking Oy maksaa Pysäköintipaikan haltijalle Sopimukseen perustuen Pysäköintitulon Pysäköintipaikan käytöstä. Pysäköintitulon määrä on Käyttäjien Pysäköintipaikan käytöstä kalenterikuukauden aikana maksamat Pysäköintimaksut ja Varausmaksut yhteensä, joista on vähennetty Palvelumaksu. Barking Oy maksaa Pysäköintitulon kerran kuukaudessa kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä Pysäköintipaikan haltijan pankkitilille.

3. SOPIMUKSEN SOLMIMINEN JA PYSÄKÖINTIPAIKAN KÄYTTÖ

 1. Sopimuksen solmimista varten Pysäköintipaikan haltijan on:
  1. rekisteröidyttävä Pysäköintipaikan haltijana Palveluympäristössä antamalla Barking Oy:lle tarvittavat tiedot sekä hyväksymällä Käyttöehdot Sopimuksen solmimista varten;
  2. Sopimuksen mukaan ostettava Barking Oy:ltä Modeemi tai solmittava Modeemin käyttöön oikeuttava Modeemin luovuttamista koskeva sopimus, mikäli sellainen palvelu on käytettävissä Palveluympäristössä, sekä tilattava Barking Oy:ltä Modeemin asennus ja säätäminen Pysäköintipaikan osoitteessa;
  3. annettava tässä luvussa 3 kohdassa 2 ilmoitetut tiedot;
 2. Pysäköintipaikan haltija voi määritellä seuraavat Pysäköintipaikan tiedot Palveluympäristössä Sopimusta solmiessaan sekä Sopimuksen voimassaoloaikana:
  1. pysäköintipaikan sijainti (osoite tai Google Maps -koordinaatit) sekä tarvittaessa ilmoitettava Pysäköintipaikalle pääsyyn tai sen sijaintiin pysäköintialueella tai pysäköintitiloissa liittyvät tiedot;
  2. pysäköintipaikan numero tai muu merkki, jonka avulla Pysäköintipaikka tunnistetaan, jos sellainen on;
  3. pysäköintijakso (alkamis- ja päättymisaika);
  4. muut Palveluympäristössä ilmoitettavat tiedot.
 3. Barking Oy näyttää kohdassa 3.2 luetellut tiedot Karttasovelluksessa, ja Käyttäjät voivat Mobiilisovelluksen kautta solmia Pysäköintisopimuksia sekä maksaa Pysäköintimaksun ja muut Pysäköintisopimuksesta johtuvat maksut. Pysäköintisopimuksen solmimisen jälkeen Pysäköintipaikka näkyy Karttasovelluksessa ”varattuna” Pysäköintijakson päättymiseen saakka tai siihen saakka, kunnes Käyttäjä lopettaa Pysäköintisopimuksen.
 4. Mikäli Pysäköintipaikan haltija ei ole Palveluympäristössä toisin määritellyt, Barking Oy lähettää Pysäköintipaikan haltijalle sähköpostitse ilmoitukset Pysäköintisopimusten solmimisesta ja/tai varauksista. Tietoa Pysäköintisopimuksista ja varauksista reaaliajassa sekä tapahtumakohtaisesti löytyy myös Palveluympäristöstä.
 5. Barking Oy:llä on oikeus välittää Pysäköintipaikat Käyttäjien käyttöön Käyttöehtojen mukaisesti.

4. MUUT EHDOT

 1. Barking Oy:n vastuu Sopimuksen rikkomisesta rajoittuu Sopimuksen mukaisesti Pysäköintipaikan haltijalle maksettaviin Pysäköintitulon summiin, joita Barking Oy ei ole maksanut asianmukaisesti. Barking Oy ei vastaa mistään epäsuorasta, kuten saamatta jääneistä tuloista, tai aineettomasta vahingosta, mikä johtuu häiriöstä Palvelun tarjoamisessa. Barking Oy ei myöskään vastaa mistään sellaisesta vahingosta, mikä johtuu yleisestä tai muiden osapuolien toiminnasta johtuvasta viestintäyhteyksien tai sähkönsaannin häiriöistä tai katkeamisesta. Barking Oy ei myöskään vastaa Käyttäjän Pysäköintipaikan käytöstä johtuvasta Pysäköintipaikan haltijalle aiheutuneesta vahingosta.
 2. Palvelun tarjoamista varten Barking Oy:n on käsiteltävä Pysäköintipaikan haltijan henkilötietoja. Solmiessaan Sopimuksen tai luodessaan Käyttäjätilin, Pysäköintipaikan haltija vahvistaa perehtyneensä Barking Oy:n henkilötietojen käsittelyä koskeviin ehtoihin sekä antaa Barking Oy:lle suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn Barking Oy:n henkilötietojen käsittelyjä koskevien ehtojen mukaisesti. Suostumus voidaan perua. Mikäli suostumus perutaan, Barking Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun osoittaminen ja irtisanoa Sopimus.
 3. Kun Sopimus on solmittu tai Käyttäjätili luotu, Pysäköintipaikan haltija on antanut Barking Oy:lle suorapostituksen lähettämistä koskevan suostumuksen. Suorapostitus tarkoittaa kaikenlaista tietoa, mikä on tarkoitettu suoraan tai epäsuorasti edistämään Barking Oy:n tavaroiden tai palvelujen tarjoamista tai parantamaan Barking Oy:n mainetta. Tiedot, jotka liittyvät Palvelun tarjoamiseen, ylläpitoon tai Sopimuksen noudattamiseen, eivät ole suorapostitusta. Suostumus sisältää myös Barking Oy:n yhteistyökumppaneina toimivien kolmansien osapuolten tietojen sekä mainosten vastaanottamista koskevan suostumuksen, mikäli se liittyy tai on osa Barking Oy:n tarjontaa (esimerkiksi mainos uutiskirjeessä). Yhteistyökumppani ei saa käyttöönsä Pysäköintipaikan haltijan tietoja, mikäli Pysäköintipaikan haltija ei ole antanut suoraa ja selkeää tietojensa luovuttamista koskevaa suostumusta. Pysäköintipaikan haltija voi perua Suorapostitusta tai mainoksien vastaanottamista koskevan suostumuksensa ilmoittamalla tästä Barking Oy:lle Sopimusehtojen kohdassa 3.7 ilmoitettuun osoitteeseen.
 4. Pysäköintipaikan haltija hyväksyy kohtuullisen ajan kuluessa sen, että Barking Oy saa korjata tai vähentää mitä tahansa Sopimuksen rikkomuksen aiheuttamaa vahinkoa omalla kustannuksellaan.
 5. Mikäli Pysäköintipaikan haltija tai Barking Oy ei ole käsitellyt Käyttäjän esittämää reklamaatiota tai Käyttäjä ei hyväksy Pysäköintipaikan haltijan tai Barking Oy:n tarjoamaa ratkaisua, Käyttäjä voi valittaa asiasta kuluttajansuojaviranomaiselle tai tuomioistuimeen.
 6. Barking Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja sekä niiden tosiasiallista soveltamista. Barking Oy ilmoittaa muutoksista Pysäköintipaikan haltijalle Palveluympäristön kautta tai muulla tavoin vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaanastumista.
 7. Barking Oy:n yhteystiedot ovat: sähköposti – info@barking.fi; osoite – JHC, Hirsalantie 11, 02420 Jorvas, Finland; puhelin – +358 50 525 6000.