1. YLEISTÄ

 1. Barking Oy välittää Pysäköintipaikkoja alustansa avulla. Käyttäjä saa Pysäköintipaikan käyttöönsä sovitulle ajanjaksolle Palvelun Mobiilisovelluksen kautta.
 2. Mobiilisovelluksen avulla Käyttäjälle tuotettu Palvelu sisältää Karttasovelluksessa näytettyjen Pysäköintipaikkojen reaaliaikaisen tilan – vapaa, varattu tai kiinni – ja mahdollistaa Pysäköintisopimuksen solmimisen Pysäköintipaikan Haltijan kanssa, Pysäköintiajanjakson tallentamisen, Pysäköintimaksun suorittamisen ja muiden Yleisissä Palvelun Ehdoissa mainittujen maksujen suorittamisen sekä reaaliaikaisen Modeemin ja Mobiilisovelluksen mahdollistavan pääsyn pysäköintialueelle ja poistumisen pysäköintialueelta. Palvelu ei varmista, eikä velvoita Barking Oy:tä varmistamaan, Pysäköintipaikan Haltijan antaman tiedon oikeellisuutta, eikä Barking Oy:llä ole velvollisuutta varmistaa, että Käyttäjä voi tosiasiassa pysäköidä Pysäköintipaikalla tarkoittaen, että Pysäköintipaikka on tosiasiassa vapaa, toiset ihmiset eivät estä pääsyä sille tai pääsyä ei ole estetty jollakin muulla tavalla ja että Pysäköintipaikka täyttää kaikki julkiset ehdot ja turvallisuusmääräykset.
 3. Pysäköintisopimuksen Osapuolet ovat Käyttäjä, Barking Oy ja Pysäköintipaikan Haltija. Pysäköintipaikan Haltija vastaa pysäköintikohteesta ja Barking Oy vastaa palvelualustastaan.
 4. Näiden Yleisten Palvelun Ehtojen lisäksi pätee, mitä yleisesti kuluttajansuojasta on määrätty sekä muu palveluun liittyvä Suomen lain mukainen lainsäädäntö.
 5. Näissä ehdoissa on käytetty seuraavia termejä:
  1. Palvelumaksu on maksu, joka suoritetaan luottokortin käyttöön liittyvästä palvelusta, joka liittyy Palveluun;
  2. Barking Oy on yritys, jonka Y-tunnus on 2810191-1, ja joka sijaitsee osoitteessa JHC, Hirsalantie 11, 02420 Jorvas, Suomi;
  3. Varausmaksu on maksu, joka maksetaan Pysäköintipaikan varauksen yhteydessä;
  4. Mobiilisovellus on kannettavan laitteen ohjelmisto, joka näyttää Käyttäjälle vapaat Pysäköintipaikat ja ehdot niiden varaamiseksi sekä mahdollistaa varsinaisen Palvelun Käyttäjälle;
  5. Käyttäjä on henkilö, joka käyttää Mobiilisovellusta Pysäköintisopimuksen solmimiseen. Barking Oy varmentaa Käyttäjän puhelinnumeron avulla;
  6. Vahvistus lähetetään Mobiilisovelluksen kautta ja se toimii vahvistuksena Palvelun ehdoille sekä sillä on tarvittaessa lainsäädäntöön pohjautuva tarkoitus: Pysäköintisopimuksen hyväksyminen, Pysäköintijakson aloitus tai lopetus jne.;
  7. Sopimusrikemaksu on Mobiilisovelluksessa mainitun suuruinen ja se maksetaan, mikäli Käyttäjä ei vapauta Pysäköintipaikkaa Pysäköintijakson loppuun mennessä;
  8. Modeemi on laite, jota voidaan ohjata matkapuhelinverkon ja Internetin kautta, ja joka mahdollistaa Pysäköintialueen sisään- ja ulospääsyä ohjaavan laitteen hallinnoinnin Pysäköintisopimuksen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi;
  9. Pysäköintipaikan Haltija on taho, joka omistaa tai hallinnoi sopimuksellisesti Pysäköintipaikkaa ja on antanut Barking Oy:lle oikeuden välittää Pysäköintipaikka Käyttäjän käyttöön Palvelun toteuttamiseksi;
  10. Pysäköintiaika on Pysäköintijaksolla oleva ajanjakso, jona Käyttäjä saa käyttää Pysäköintipaikkaa. Pysäköintiaika alkaa tai loppuu, kun Käyttäjä ilmoittaa tapahtumasta Mobiilisovelluksen avulla, tai Pysäköintiaika loppuu, kun Pysäköintijakso loppuu, riippuen kumpi ajankohta tulee vastaan aikaisemmin;
  11. Pysäköintipaikka on moottoriajoneuvon pysäköimiseen soveltuva paikka, jonka Pysäköintipaikan Haltija on antanut Barking Oy:n alustan kautta käyttöön Palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi ja näin ollen Käyttäjän käyttöön Palvelun ehtojen mukaisesti;
  12. Pysäköintisopimus on tietylle ajanjaksolle tehty sopimus Pysäköintipaikan Haltijan ja Käyttäjän välillä, mikä mahdollistaa pysäköinnin määritettyä maksua vastaan;
  13. Pysäköintijakso on ajanjakso, jonka Pysäköintipaikan Haltija on määritellyt, ja jonka aikana Käyttäjät voivat käyttää Pysäköintipaikkaa moottoriajoneuvonsa pysäköimiseen Pysäköintisopimuksen mukaisesti;
  14. Pysäköintimaksu suoritetaan Pysäköintipaikan käytöstä Pysäköintisopimuksen mukaisesti;
  15. Sopimusehdot – Pysäköijä hyväksyy Barking Oy:n Palvelun ehdot Mobiilisovelluksessa. Näiden nojalla Käyttäjille annetaan lupa käyttää Pysäköintipaikkaa. Pysäköijää koskevat ehdot löytyvät TÄÄLTÄ;
  16. Kulkueste on portti, puomi, nosto-ovi tai muu tekninen laite, jonka avulla kulkua Pysäköintialueelle voidaan hallita, ja jota voidaan ohjata matkapuhelinverkon välityksellä.

2. HINNAT, MAKSUT JA SOPIMUSRIKKOMUS

 1. Pysäköintimaksu. Käyttäjä maksaa pysäköinnistään Pysäköintipaikalle määritellyn ja Mobiilisovelluksessa ilmoitetun Pysäköintimaksun. Pysäköintimaksu suoritetaan Mobiilisovelluksessa mainituilla maksutavoilla. Maksutapana on valittavissa ainakin luottokorttimaksu. Pysäköintimaksu lasketaan käytetyn Pysäköintiajan ja Pysäköintipaikan Pysäköintimaksun perusteella.
 2. Varausmaksu. Käyttäjä maksaa Mobiilisovelluksessa ilmoitetun Varausmaksun varatessaan Pysäköintipaikan. Varausmaksu lasketaan Pysäköintisopimuksen solmimisen ja Pysäköintiajan alkamisen väliseen aikaan perustuen tai kiinteänä summana seuraavasti:
  1. jos Pysäköintiaika alkaa 15 minuutin kuluessa Pysäköintisopimuksen solmimisesta, Varausmaksua ei peritä;
  2. jos Käyttäjä peruu Pysäköintisopimuksen 15 minuutin kuluessa varauksesta, Varausmaksu on Mobiilisovelluksessa mainittu kiinteä hinta;
  3. jos Käyttäjä peruu Pysäköintisopimuksen enemmän kuin 15 minuutin kuluessa varauksesta, Varausmaksu on Mobiilisovelluksessa ilmoitetun täyden Varausmaksun suuruinen;
  4. Käyttäjä maksaa Varausmaksun ja Pysäköintimaksun yhdessä pysäköinnin päätyttyä. Käyttäjä, joka ei ole irtisanonut Pysäköintisopimusta, eikä ole ilmoittanut pysäköinnin aloituksesta, maksaa Varausmaksun, joka on 2 tunnin Pysäköintimaksun suuruinen.
 3. Palvelumaksu. Varausmaksun ja Pysäköintimaksun lisäksi Käyttäjän tapahtumasta maksama loppusumma sisältää Palvelumaksun, joka perustuu maksutavan mukaiseen maksutapahtuman käsittelyn hintaan. Palvelumaksun määrä on ilmoitettu Mobiilisovelluksessa.
 4. Sopimusrikkomus. Käyttäjä, joka ei vapauta Pysäköintipaikkaa Pysäköintiajan loputtua, velvoitetaan maksamaan Sopimusrikkomuksesta ylimääräinen Sopimusrikemaksu, jonka suuruus on ilmoitettu Palveluympäristössä ja Mobiilisovelluksessa. Ylimääräiseen Sopimusrikemaksuun lisätään Palvelumaksu. Barking Oy:llä on oikeus Modeemin kautta estää Pysäköintipaikan Kulkuesteen avautuminen, kunnes rikkomukseen liittyvä maksu on maksettu. Barking Oy tilittää tämänkaltaiset Sopimusrikemaksut, vähennettynä Palvelumaksulla, Pysäköintipaikan Haltijalle ylläolevien kohdissa 2.1 ja 2.2 mainittujen maksujen lisäksi.
 5. Yhteysmaksut. Käyttäjä vastaa Mobiilisovelluksen käyttöön liittyvistä maksuista koskien itse Mobiilisovellusta sekä Palvelua laitteensa kautta toteutettuna liittyen Käyttäjän sopimuksiin yhteyspalveluiden tuottajien kanssa. Mobiilisovelluksen käyttö vaatii toimiakseen verkko-operaattoreiden tuottaman liittymän, jossa datayhteys on mahdollinen.

3. PYSÄKÖINTISOPIMUKSEN SOLMIMINEN JA EHDOT

 1. Pysäköintisopimuksen solmiminen. Voidakseen solmia Pysäköintisopimuksia Käyttäjän tulee:
  1. ladata ja käynnistää Mobiilisovellus laitteellaan;
  2. antaa Mobiilisovelluksen pyytämät tiedot;
  3. valita vapaa Pysäköintipaikka kaikista Karttaohjelman näyttämistä Pysäköintipaikoista;
  4. varata Pysäköintipaikka myöhempää käyttöä varten tai aloittaa pysäköinti välittömästi Mobiilisovelluksessa mainittujen vaihtoehtojen ja sopimusehtojen mukaisesti.
  5. Pysäköintisopimus on solmittu, kun Pysäköintipaikan Haltija ja Barking Oy saa Mobiilisovelluksen kautta tiedon Käyttäjän tekemästä Pysäköintipaikan varaamisesta tai pysäköinnin aloittamisesta. Palvelu lähettää Mobiilisovelluksen välityksellä Käyttäjälle välittömästi tämän jälkeen Vahvistuksen Pysäköintisopimuksen solmimisesta sekä siihen liittyvistä olennaisista ehdoista kuten Pysäköintipaikan sijainti, Pysäköintiajan aloitushetki ja paikkakohtainen Pysäköintimaksu tietyssä ajanjaksossa.
 2. Varaaminen. Pysäköintipaikan varaamiseen liittyen:
  1. varattu Pysäköintipaikka näytetään Karttasovelluksessa ”varattuna”, eivätkä muut Käyttäjät voi solmia Pysäköintisopimuksia samasta Pysäköintipaikasta, kunnes joko Pysäköintisopimus irtisanotaan tai siihen liittyvä Pysäköintiaika loppuu;
  2. Käyttäjällä on mahdollisuus vetäytyä Pysäköintisopimuksesta Mobiilisovellusta käyttäen 15 minuutin kuluessa pysäköinnin aloituksesta maksamalla ilmoitettu Varausmaksu etukäteen;
  3. varattuaan Pysäköintipaikan, Pysäköintiajan ja Pysäköintimaksun laskeminen aloitetaan siitä hetkestä, jolloin Käyttäjä ilmoittaa Mobiilisovelluksen välityksellä aloittaneensa pysäköinnin;
  4. varaus perutaan ja Pysäköintisopimus mitätöidään automaattisesti, jos Käyttäjä ei ole ilmoittanut pysäköinnin aloituksesta 15 minuutin kuluessa Pysäköintisopimuksen solmimisesta; tässä tapauksessa Käyttäjän tulee maksaa Varausmaksu, kuten kohdassa 2.2 on mainittu. Barking Oy:llä on oikeus estää Käyttäjän Mobiilisovelluksen käyttö, kunnes Käyttäjä on maksanut Varausmaksun.
 3. Pysäköintiajan alkaminen. Pysäköintiaika alkaa hetkestä, jona Käyttäjä ilmoittaa Mobiilisovelluksen välityksellä pysäköinnin aloituksesta.
 4. Pysäköintiajan loppuminen. Käyttäjän oikeus käyttää Pysäköintipaikkaa loppuu, kun joko Pysäköintiaika loppuu tai Pysäköintijakso loppuu, riippuen siitä kumpi hetki on aikaisempi. Pysäköintiaika loppuu, kun Käyttäjä ilmoittaa Mobiilisovelluksen välityksellä pysäköintinsä loppumisesta.
 5. Kulkuesteen avaaminen. Jos kulku Pysäköintipaikalle on estetty Kulkuesteellä, Käyttäjällä on mahdollisuus avata Kulkueste Mobiilisovellusta käyttäen saavuttaessa Pysäköintipaikalle pysäköinnin aloituksen yhteydessä tai lähdettäessä Pysäköintipaikalta pysäköinnin lopetuksen yhteydessä. Barking Oy:llä on oikeus estää Kulkuesteen avautuminen, mikäli Barking Oy ei ole saanut vahvistusta Pysäköintimaksun, Varausmaksun tai jonkin muun Pysäköintisopimukseen liittyvän maksun suorittamisesta.
 6. Pysäköintipaikan käytön ehdot. Käyttäjällä on velvollisuus noudattaa kohdassa ”Sopimusehdot – Pysäköijä” määriteltyjä ehtoja.
 7. Muut pysäköintipalveluiden tuottajat. Jos tämänkaltainen valinta on mahdollinen Mobiilisovelluksessa, Barking Oy mahdollistaa Pysäköintiajan aloittamisen ja lopettamisen esimerkiksi SMS:n avulla Mobiilisovelluksessa näillä pysäköintialueilla, missä pysäköintiä hallinnoi toinen pysäköintioperaattori. Tässä tapauksessa Pysäköintisopimusta ei solmita Käyttäjän ja Pysäköintipaikan Haltijan välillä, vaan Barking Oy toimii tiedonvälittäjänä Käyttäjän ja muun pysäköintioperaattorin välillä.
 8. Lisäpalvelut. Jos tämänkaltainen valinta on mahdollinen Palveluympäristössä, Barking Oy on tehnyt mahdolliseksi näiden palveluiden käytön, esimerkiksi etukäteen maksettujen kiinteille ajanjaksoille määritettyjen pysäköintilupien käyttö, antaen oikeuden pysäköidä määritellyllä alueella olevilla Pysäköintipaikoilla tai muun vastaavanlaisen palvelun. Lisäpalvelut kuuluvat näiden ehtojen piiriin niiltä osin, missä niiden omaa Palveluympäristöä koskevat ja Mobiilisovelluksessa mainitut ehdot eivät ole ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.

4. MUUT EHDOT

 1. Vastuunrajaus. Barking Oy:llä on rajoitettu vastuu suhteessa Käyttäjään. Barking Oy:llä on vastuu suhteessa Käyttäjään vain, jos Käyttäjä ei pääse Pysäköintipaikalle tai ei voi poistua sieltä liittyen vikaan Mobiilisovelluksessa tai Modeemissa johtuen Barking Oy:stä. Barking Oy:n korvausvelvollisuus sellaisesta tapahtumasta rajoittuu rahasummaan, joka vastaa Pysäköintimaksua, Varausmaksua ja muita mahdollisia Pysäköintisopimukseen liittyviä maksuja yhteensä. Barking Oy ei ole myöskään vastuussa välillisestä haitasta Käyttäjälle, joka käyttää Barking Oy:n Palvelua. Barking Oy ei ole vastuussa haitasta, mikä aiheutuu häiriöistä yleisessä sähkönjakelussa tai yleisissä tietoliikenneyhteyksissä tai jos sellaiset häiriöt on aiheuttanut jonkin kolmannen osapuolen toiminta. Muilta kuin Palvelun osalta Pysäköintipaikan Haltija vastaa Pysäköintipaikan saavutettavuudesta ja soveltuvuudesta Palveluun.
 2. Lupa henkilötietojen käyttöön. Jotta Barking Oy voisi toimittaa Palvelun, Barking Oy:n on käytettävä Käyttäjän henkilötietoja. Kun Käyttäjä lataa Mobiilisovelluksen laitteelleen ja alkaa käyttämään sitä, Käyttäjä vahvistaa, että hän on lukenut Barking Oy:n Henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot ja hyväksyy sen, että Barking Oy:llä on oikeus niiden mukaisesti käyttää Käyttäjän henkilötietoja. Käyttäjällä on oikeus perua tämä lupa. Mikäli lupa perutaan, Barking Oy:llä on oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen Käyttäjälle.
 3. Suoramarkkinointilupa. Mobiilisovelluksen lataamisen ja käynnistyksen yhteydessä Käyttäjä vahvistaa Barking Oy:lle luvan suoramarkkinointiin ja kaupallisten tiedotteiden lähettämiseen. Suoramarkkinointi tarkoittaa kaikkea materiaalia, jonka tarkoitus on suoraan tai epäsuoraan markkinoida Barking Oy:n tuotteita tai palveluita tai parantaa Barking Oy:n mainetta. Tiedonvälitys koskien varsinaisen Palvelun hallinnointia tai tuottamista ei ole suoramarkkinointia. Suoramarkkinointilupa koskee myös lupaa välittää tietoja Barking Oy:n yhteistyökumppaneilta, mikäli tiedot koskevat jollain tapaa Barking Oy:n toimintaan tai tarjontaan. Sellaiset Barking Oy:n yhteistyökumppanit eivät saa Käyttäjän tietoja omaan käyttöönsä, ellei Käyttäjä ole erityisesti antanut hyväksyntäänsä jakaa nämä tiedot. Käyttäjä voi perua luvan suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Barking Oy:lle käyttämällä näiden ehtojen kohdassa 4.6 mainittuja yhteystietoja.
 4. Vaatimusten toimeenpano. Riippuen vastuurajauksista Pysäköintipaikan Haltijalla on lupa toimeenpanna Pysäköintisopimuksesta johtuvia Käyttäjää koskevia vaatimuksia tarvittaessa kolmansien osapuolien avustuksella (perintätoimisto ym.).
 5. Liitteet Yleisiin palvelun ehtoihin. Barking Oy:llä on oikeus yksipuolisesti täydentää näitä Yleisiä palvelun ehtoja ja niiden toimeenpanoa. Barking Oy ilmoittaa Käyttäjille muutoksista vähintään kuukautta ennen uusien ehtojen voimaantuloa.
 6. Yhteystiedot. Barking Oy:n yhteystiedot ovat: sähköposti – info@barking.fi; osoite – Jorvas High-tech Center, Hirsalantie 11, 02420 Jorvas, Finland; puhelin – +358 50 525 6000.